Section Image

Çalışma kapsamı.

Proje öncelikli olarak sivil toplum ve sosyal fayda alanlarında değişimi hedefliyor. Bu kapsamda i) Türkiye ve Avrupa’daki bakım odaklılık konusunda iyi örnek teşkil eden kurumlar ile birlikte kurum pratikleri araştırılacak, ii) kurumların kendilerini değerlendirebilecekleri bir kontrol listesi hazırlanacak, ve iii) iyi örneklerin kamuoyu ile paylaşıldığı, bu örneklerin görünürlüklerini arttırmak amacıyla oylamaya açıldığı ve kazananın ödüllendirildiği bir kampanya yürütülecek. RESISTIRÉ* adlı araştırma programının bir pilot çalışması olan projenin faaliyetleri 2022 yılının sonunda tamamlanacak. RESISTIRÉ, COVID-19 salgınının yarattığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerle karşı politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen Avrupa çapında bir konsorsiyum. * RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies - salgınlar karşısında beraber yaratarak kapsayıcı eşitlik stratejileri geliştirmek

Bakım odaklı yaklaşım nedir?

Bakım odaklı yaklaşım, bakım alma ve vermenin ikili cinsiyet sisteminin yarattığı eşitsiz rol dağılımlarına işaret eder ve bu eşitsizlikleri önlemeye çalışır. İş hayatın kıyısına itilmiş bakım ihtiyaçlarını merkeze taşır, bunları ortak sorumluluğun bir parçası olarak görür. Bir iş yeri fiziksel olarak kapsayıcı olmaya, çalışanlarının bakım odaklı ihtiyaçlarını, çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına almaya, onların iyiliğini önemseyen politika ve programlar oluşturmaya ve her düzeyde eşit ve katılımcı bir karar almayı sürdürmeye çalıştığında, o iş yerinin bakım odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Section Image
Section Image

Neden bakım odaklı iş yerleri?

Sosyal fayda ve insan hakları alanlarında çalışan sivil toplum çalışanları ve gönüllüleri olarak önemli derecede strese ve güvencesiz çalışma koşullarına maruz kalmamıza rağmen çalışan hakları, ruh sağlıkları ve iyilik halleri hakkında konuşmakta zorlanıyoruz. Bu durum COVID-19 salgını sürecinde daha da derinleşti. Evden çalıştığımız süre boyunca hayatımızın ücretli ve ücretsiz alanları arasındaki sınır belirsizleşti ve bu durum özellikle evden çalışan ebeveynler üzerindeki baskıyı artırdı. Halihazırda var olan ama COVID-19 sürecinde kendisini daha da gösteren belirsiz çalışma saatleri ile sadece mekansal değil, zamansal olarak da "her an çalışmaya müsait" olması beklenen, performans kaygısı yaşayan çalışanlar psikolojik olarak süreçten etkilendi. 

 

Bu süreçte tüm bunlara karşı bakım odaklılık tartışmaları ve sorgulamaları ise hız kazandı ve bize bu konuda yeni pratikler geliştirmek için imkan sağladı. Bakım Odaklı İş Yerleri projesi ile bu zorluklara yanıt vermeyi ve çalışanlar için kapsayıcılığı, çeşitliliği ve bakımı teşvik eden bir iş yeri pratiği geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

 

Toplumsal cinsiyet ve kesişimsellik

Bakım Odaklı İş Yerleri projesi toplumsal cinsiyet+ bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım, toplumsal cinsiyet eksenli eşitsizliklerin çoğu zaman yaş, ırk/etnisite, sınıf, engellilik ve cinsellik temelli eşitsizlikler ile farklı bağlamlarda farklı şekillerde ilişkili, kesişerek hayat bulduğunu vurgular. Postane ve Hafıza Merkezi olarak, iş yerlerimizde eşitlikçi ve kapsayıcı politikalar geliştirme süreçlerinde bu farkları ve ilişkileri tanıyor, farkındalığın artmasına dair kurumları bu farkları görmeye teşvik ediyoruz.  

 

Section Image
Section Image

Projeyi kimler yürütüyor?

Proje, Postane ve Hafıza Merkezi ortaklığında yürütülüyor, AB Ufuk 2020 Programı tarafından finanse edilen RESISTIRÉ projesi tarafından destekleniyor. Postane, İstanbul Galata bölgesinde konumlanmış sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı bir ortak üretim alanı. Hafıza Merkezi ise ağır insan hakları ihlalleri üzerine çalışan ve hak temelli kurumlara kurumsal destek sunan bir sivil toplum kuruluşu. İki kurum insan hakları ve sosyal girişim alanlarındaki tecrübe ve ilişkilerini birleştirerek çalışma hayatımızın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

Sen de hikayeni paylaş, oylamaya katıl!

Hikayeni paylaş
Chat